Sylabus předmětu PHD_P023_N - Biochemické laboratórne metódy (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P023_N
Názov predmetu: Biochemické laboratórne metódy
Stupeň štúdia: 3.
Garant: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
Garantujúce pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Denná prezenčná a externá prezenčná za semester: prednášky 26 hodín, individuálna práca 286 hodín.
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentovanie semestrálnej práce za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 93 bodov, na hodnotenie B min. 86 bodov, na hodnotenie C min. 79 bodov, na hodnotenie D min. 72 bodov a na hodnotenie E min. 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na vysvetlenie konkrétnych metód a postupov izolácie a detekcie biologicky aktívnych látok. Absolvent detailne porozumie metódam izolácie, purifikácie a fyzikálno - chemickej analýzy biologicky aktívnych látok, ako sú chromatografia (ionomeničová, afinitná), elektroforéza (SDS-PAGE, A-PAGE), ELISA, RIA, hmotnostná spektrometria.
 
Stručná osnova predmetu:
Metódy kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy biologicky aktívnych látok - elektroforéza, chromatografia, imunochemické metódy, hmotnostná spektrometria.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Pingoud, A. et al. Biochemical Methods. Weinheim: Wiley-VCH, 2002.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci)
RNDr. Juraj Miššík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 6. 3. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: