Course syllabus PHD_P075 - Experimentálna práca (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P075
Názov predmetu:
Experimentálna práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Publikácia.
Výsledky vzdelávania:
Vedecká časť doktorandského štúdia.
Stručná osnova predmetu:
Experimenty potrebné na splnenie vedeckých cieľov dizertácie.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 441

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: