Sylabus predmetu PHD_P126_N - Dizertačný projekt II (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_P126_N
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Stupeň štúdia: 3.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
individuálna vedecká práca (156 hodín za semester)
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentovanie výsledkov doktorandského štúdia pre vedeckou komunitou základného pracoviska, na ktorom študent realizoval experimentálnu časť. Hodnotenie vychádza zo zápisu, ktorý je pripravený vedúcim pracoviska.Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent sa pri príprave prezentácie formou prednášky na vedeckej konferencii získa skúsenosti ako prezentovať a obhajovať výsledky. Osvojí si pravidlá komunikácie a prezentácie výsledkov vo vedeckej komunite.
 
Stručná osnova predmetu:
Príprava a prezentácia výsledkov, ktoré študent získal počas riešenia témy dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: