Sylabus predmetu PHD_P126_N - Dizertačný projekt II (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Príprava a prezentácia výsledkov, ktoré študent získal počas riešenia témy dizertačnej práce.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: