Sylabus predmetu PHD_P126_N - Dizertačný projekt II (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P126_N
Názov predmetu:
Dizertačný projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentovanie výsledkov doktorandského štúdia pre vedeckou komunitou základného pracoviska, na ktorom študent realizoval experimentálnu časť. Hodnotenie vychádza zo zápisu, ktorý je pripravený vedúcim pracoviska.Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent sa pri príprave prezentácie formou prednášky na vedeckej konferencii získa skúsenosti ako prezentovať a obhajovať výsledky. Osvojí si pravidlá komunikácie a prezentácie výsledkov vo vedeckej komunite.
Stručná osnova predmetu:
Príprava a prezentácia výsledkov, ktoré študent získal počas riešenia témy dizertačnej práce.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: