Course syllabus PHD_P301_N - Záverečná skúška (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P301_N
Názov predmetu:
Záverečná skúška
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Dekanát FBP (FBP)
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná, externá distančná
Ukončenie a kredity: štátna doktorandská skúška (0 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: