Course syllabus PHD_U047_N - Dizertačný projekt (IRV) 2 (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U047_N
Názov predmetu: Dizertačný projekt (IRV) 2
Stupeň štúdia: 3.
Garant: prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Garantujúce pracovisko: Dekanát FEŠRR (FEŠRR)
Odporúčaný semester: integrovaný rozvoj vidieka - doktorandský (povinný), 2. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (15 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje a prezentuje ako prvý autor príspevku prezentáciu v slovenskom alebo anglickom jazyku na národnej vedeckej konferencii zameranej na dizertačnú prácu. Predpokladá sa osobná účasť na konferencii.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa skúsenosti so spracovaním a prezentovaním vlastných výsledkov výskumu pri riešení témy v študijnom odbore formou vedeckého príspevku v slovenskom alebo anglickom jazyku na národnej vedeckej konferencii zameranej na problematiku dizertačnej práce. Predpokladá sa osobná účasť na konferencii.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent vypracuje a prezentuje ako prvý autor príspevku prezentáciu v slovenskom alebo anglickom jazyku na národnej vedeckej konferencii zameranej vo väzbe na dizertačnú prácu. Predpokladá sa osobná účasť na konferencii.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Študent využíva literatúru vo väzbe na tému dizertačnej práce

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (skúšajúci)
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: