Course syllabus PHD_U036 - Pozemkové právo EU (FEŠRR - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U036
Názov predmetu:
Pozemkové právo EU
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 8
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na výučbe(10%) + práca na výskumných zadaniach(60%) +písomný test (30%)
Výsledky vzdelávania:
vysvetliť politiku EU v oblasti pozemkového práva
oboznámiťavysvetliť právnu úpravu týkajúcu sa pozemkových vzťahov na Slovensku v kontexte požiadavok EU
diskutovať o dopade politiky EU na pozemkovoprávne vzťahy na Slovensku
vysvetliť bariéry,spôsobujúce neúplnú implementáciu právnej úpravy dotýkajúcej sa užívania pozemkov na Slovensku najmä z pohľadu ochrany pôdy
Po absolvovaní predmetu študent získa znalosti a zručnosti v oblasti pozemkového práva SRa EU,pochopí komplikovanú právnu úpravu pozemkovoprávnych vzťahov a bude schopný navrhnúť opatrenia na vylepšenie právnej úpravy v danej oblasti ,ale aj vyjadriť odborný názor na špecifické problémy dotýkajúce sa najmä potreby ochrany pôdy v EU a riešiť problémy pozemkovoprávnych vzťahov zo širšej perspektívy. Štúdium prispeje k stimulácii vedomostí o európskej integrácii v danej oblasti. Individuálna výskumná práca študentov prispeje k zvýšeniu ich skúseností byť aktívnym v konkrétnych výskumných otázkach týkajúcich sa predmetnej oblasti .
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá : fungovaním právnych predpisov v oblasti pozemkového práva EU, procesom implementácie do slovenského právneho poriadku , vývojom spoločnej poľnohospodárskej politiky, jej právnym pozadím a fungovaním , rozhodovacím procesom , vlastníckymi a užívacími vzťahmi k poľnohospodárskej pôde najmä z pohľadu nadobúdania pôdy cudzincami , cenou poľnohospodárskej pôdy v rámci štátov EU, právnou úpravou ochrany poľnohospodárskej pôdy,problémami ako je rozdrobenosť poľnohospodárskej pôdy a výzvami do budúcnosti v oblasti ochrany pôdy EU.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. SPARKERS PETER European Land Law ,ISBN 978-1-84113-758-2,547p.Printed in Greit Britain ,2007
2. BANDLEROVÁ, A. a kol.: Agrárne právo Európskej únie. SPU v Nitre .2007 218s. ISBN 978-80-8069-990-1
4. BANDLEROVÁ,A.- MARIŠOVÁ,E: Úvod do štúdia Agrárneho práva EÚ. SPU v Nitre:2003, ISBN 80-8069-208-4
5. ŠTEFANOVIČ, M. 2010. Pozemkové právo. 1. Edition. Bratislava: Eurounion. 2010. p. 312. ISBN: 9788089374106
6. MUCHOVÁ, Z. - KONC, Ľ. Pozemkové úpravy: postupy, prístupy a vysvetlenia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 222 s. ISBN 978-80-552-0426-0 (brož.)
7. RODGERS, Ch. 2008 Agricultural law. 3. Edition. UK: Kerrypress, Ltd. Luton, Bedforshire, UK. 2008. ISBN: 978 1 84592 092 0
9. EU policy for agriculture ,food and rural areas,edited by: Arie Oskam,Gerrit Meester and Huib Silvis ,Wageningen Academic Publishers 2011,ISBN 978-90-8686-180-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

V
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: