Course syllabus PHD_U301 - Final PhD. exam (FESRD - 2019/2020 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Kód predmetu: PHD_U301
Názov predmetu: Záverečná skúška
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
Garantujúce pracovisko: Dekanát FEŠRR (FEŠRR)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná, externá distančná
Ukončenie a kredity: štátna doktorandská skúška (0 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci : prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: