Sylabus predmetu PHD_M027 - Diferenciálny počet (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
funkcia n - reálnych premenných, lokálne extrémy a viazané extrémy funkcie n - reálnych premenných, derivácia v smere, gradient funkcie, kvadratické formy a ich použitie, funkcia daná implicitne, metóda najmenších štvorcov, diferenciálne rovnice 1. rádu, so separovateľnými premennými, homogénne diferenciálne rovnice 1. rádu, lineárne diferenciálne rovnice 1. rádu, 2. rádu, sústava diferenciálnych rovníc, ukážky aplikácií v technických odboroch.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: