Sylabus predmetu PHD_E005 - Dizertačný projekt I. (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: PHD_E005
Názov predmetu: Dizertačný projekt I.
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Garantujúce pracovisko: Dekanát FEM (FEM)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (16 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
- pôvodná vedecká práca vo vedeckom karentovanom časopise - pôvodná vedecká práca vo vedeckom nekarentovanom časopise - vedecká činnosť študenta - pasívna účasť na vedeckej konferencii - seminár v zahraničí alebo v ahglickom jazyku - samostatné vystúpenie na konferencii doma - vystúpenie na konferencii vo svetovom jazyku (resp. v spoluautorstve) - vystúpenie na konferencii v zahraničí (resp. v spoluautorsrve)
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 171

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc. (skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Fandel, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. (skúšajúci)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. (skúšajúci)
doc. Dr inż. Andrzej Krasnodebski (skúšajúci)
prof. Ing. František Kuzma, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Anna Látečková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Albín Malejčík, CSc. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (skúšajúci)
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 15. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: