Sylabus predmetu PHD_E005 - Dizertačný projekt I. (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Tématické celky predmetu :
- pôvodná vedecká práca vo vedeckom karentovanom časopise - pôvodná vedecká práca vo vedeckom nekarentovanom časopise - vedecká činnosť študenta - pasívna účasť na vedeckej konferencii - seminár v zahraničí alebo v ahglickom jazyku - samostatné vystúpenie na konferencii doma - vystúpenie na konferencii vo svetovom jazyku (resp. v spoluautorstve) - vystúpenie na konferencii v zahraničí (resp. v spoluautorsrve)


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: