Sylabus predmetu PHD_E004_N - Metodika dizertačnej práce (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
PHD_E004_N
Názov predmetu:
Metodika dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 15
Odporúčaný semester:
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie metodiky dizertačnej práce v spolupráci so školiteľom. Metodika dizertačnej práce je po odovzdaní prerokovaná v rámci Odborovej komisie príslušného študijného odboru.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie téme dizertačnej práce, zrealizuje literárny prehľad na danú tému a v spolupráci so školiteľom si naplánuje metodický postup riešenia problematiky dizertačnej práce (obsahový a časový harmonogram).
Stručná osnova predmetu:
- Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky
- Stanovenie cieľa dizertačnej práce
- Materiál a metodika práce
- Časový harmonogram riešenia doktorandskej práce
- Očakávané výsledky
- Zoznam použitej literatúry
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. GONDA, V. et. al. Metodika vedeckej práce. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 2009. 252 s. ISBN 978-80-225-2797-2
2. KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce: ako písať bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce. Nitra : Enigma, 2007
3. LYMAN R.O., LOUGNECKER, M.T.: An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis. Belmont: Thomson Brooks/coce, 2010. 1296 p. ISBN 978-0-495-01758-5
4. HINDL, R., KAŇOKOVÁ, J., NOVÁK, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy. Praha: Management Press, 1997. 249 s. ISBN 80-85943-44-1
5. STANKOVIČOVÁ,I., VOJTKOVÁ,M.: Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. Bratislava: Iura Edition, 2007. 261 s. ISBN 978-80-8078-152-1
6. TABACHNICK, B.G., FIDELL, L.s.: Using Multivariate Statistics. 6th Edition. New York: Allyn &Bacon, 2012. 1024 p. ISBN 978-02-05849-57-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 68

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
15. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: