Sylabus predmetu T15-0114-I - Ergonómia (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0114-I
Názov predmetu:
Ergonómia
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 4 hodín
semestrálna práca 20 hodín
individuálna práca 54 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca študentov. Priebežná kontrola prípravy na cvičenia. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o ergonómii ako o multidisciplinárnom vednom odbore, ktorý sa zaoberá optimalizovaním ľudskej psychofyzickej záťaže a hľadaním ciest na zaistenie rozvoja jeho osobnonosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod a história štúdia ergonómie. Systémový prístup a vedné odbory vplývajúce na ergonomické riešenie, ergonomický systém človek - stroj - prostredie. Základné úlohy ergonomického systému, základné požiadavky na ergonomické riešenie pracovných nástrojov a pracovných priestorov - antropocentrický a mechanocentrický princíp riešenia. Súvislosti medzi optimálnymi potrebami ľudského jedinca a pracovným prostredím. Vplyv prostredia na pracovnú činnosť - osvetlenie, hluk, vibrácie, teplota, prúdenie vzduchu a pod. Vplyv tvarového riešenia nástrojov, veľkostného prevedenia a umiestnenia ovládačov a zobrazovačov a priestorového usporiadania pracoviska na ľudskú výkonnosť, záťaž a vznik obtiaží. Prepojenie ergonomického riešenia a platnej legislatívy, možnosti posudzovania úrovne ergonomického riešenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Slamková, E. - Dulina, Ľ. - Tabaková, M.:2010. Ergonómia v priemysle. Žilina: Georg, 2010, 262 s. ISBN 978-80-89401-09-3
1. Zalewski, P. - Pleszczynski, W.: Ergonomia dla mechanizatorów rolnictwa. Warszawa: PWRL, 1985, 301 s.
2. Kirchner, J.H. - Baum, E.: Mensch - Maschine - Umwelt, Ergonomie für Kostrukteure. Berlin: Beuth, 1986
3. Chundela, L.: Ergonomie. Praha: ČVUT, 2000, 220 s. ISBN 80-01-00327-2
4. Gilbertová,S. - Matoušek, O.: Ergonomie. Praha: Grada Publishing, 2002, 239 s. ISBN 80-247-0226-6
5. Zákon NR SR 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
6. Chundela, L.: Ergonomie. Praha:ČVUT, 2005, 173 s. ISBN 80-01-02301-X

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 70

A
B
C
DEFX
14,3 %20,0 %25,7 %12,9 %27,1 %0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: