Sylabus predmetu T15-0114-I - Ergonómia (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
1. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Úvod, história, zmysel štúdia ergonómie. Úvod do problematiky ergonómie, multidisciplinarita, väzby na súvisiace vedné odbory, význam, prínos, využitie.
b.
Cvičenie: Úvod do štúdia, literatúra, požiadavky na zápočet, vstupný test.

2.2. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Požiadavky na ergonomické riešenie pracovných nástrojov a pracovných priestorov. Antropocentrický a mechanocentrický princíp riešenia. Antropometria. Fyzické parametre tela, pohyblivosť, pohybový priestor. Význam, sledovanie, modelovanie.
b.
Cvičenie: Systémový prístup a vedné odbory vplývajúce na ergonomické riešenie, ergonomický systém človek - stroj - prostredie. Základné úlohy ergonomického systému, model ohrozenia človeka.

3.
3. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Potreby človeka vo vzťahu k pracovnému prostrediu -- pohybový priestor.
b.
Cvičenie: Antropometria -- rozmerová charakteristika postavy (v stoji, v sede). Štatistické zhodnotenie.

4.
4. (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Potreby človeka vo vzťahu k pracovnému prostrediu -- práca v sede I.
b.
Cvičenie: Mechanocentrické a antropocentrické riešenie technických zariadení -- porovnanie kabín mobilných strojov (traktor, kombajn).

5.
5. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Potreby človeka vo vzťahu k pracovnému prostrediu -- práca v sede II., v pohybe.
b.
Cvičenie: Návrh rozmerového riešenia pracoviska. Variabilné riešenie - samostatná práca študentov.

6.
6. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Fyzické parametre človeka (somatické, energetické). Námaha - záťaž - únava. Pracovné polohy človeka -význam, sledovanie, modelovanie.
b.
Cvičenie: Usporiadanie pracoviska (priestorové rozmiestnenie nástrojov, efektívnosť pracovných úkonov)

7.
7. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Potreby človeka vo vzťahu k pracovnému prostrediu - manipulácia s bremenami.
b.
Cvičenie: Práca s bremenami - samostatná práca.

8.
8. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Vplyv prostredia na pracovnú činnosť -- svetlo, osvetlenie.
b.
Cvičenie: Zobrazovacie prvky -- vizualizácia

9.9. (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vplyv prostredia na pracovnú činnosť -- zvuk, hluk.
b.Cvičenie: Ergonomické riešenie usporiadania pracoviska - Meranie času výkonu pracovných činností - Výpočty.

10.10. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Vplyv tvarového riešenia nástrojov, veľkostného prevedenia a umiestnenia ovládačov a zobrazovačov.
b.Cvičenie: Ergonomické riešenie usporiadania pracoviska. Reálny stav výkonu práce. Analýzy pohybov, hodnotenie zaťaženia.

11.
11. (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška:Vplyv prostredia na pracovnú činnosť, na pracovnú pohodu a bezpečnosť človeka -- rozmerové riešenie, osvetlenie, mikroklíma, farebné riešenie pracovného prostredia.
b.
Cvičenie:Prepojenie ergonomického riešenia a platnej legislatívy, možnosti posudzovania úrovne ergonomického riešenia.

12.
12. (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vplyv prostredia na pracovnú činnosť, na pracovnú pohodu a bezpečnosť človeka -- pracovisko s PC.
b.
Cvičenie: Ergonomické hodnotenie pracovného miesta v zmysle európskych štandardov.

13.
13. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Normovanie ľudskej práce. Pracovná zdravotná služba.
b.Cvičenie: Zhodnotenie ergonomicky navrhovaných pracovísk. Prezentácia študentov. Zápočet.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: