Sylabus predmetu T15-0059-B - Fyzikálne laboratórne techniky (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Úvod do laboratórnych meraní fyzikálnych veličín, rozdelenie metód merania, neurčitosti (chyby) meraní.

2.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Meranie vlhkosti obilnín (vodivostná metóda).

3.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Meranie vlhkosti biologických materiálov (dielektrická metóda).

4.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Meranie vlastností kvapalín.

5.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Meranie povrchového napätia kvapalín (metóda merania z výstupu v kapiláre).

6.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Meranie koncentrácie roztokov kruhovým polarimetrom.

7.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Meranie mernej hmotnosti kvapalín ()etóda pomocou hustomerov, Mohrových vážok).

8.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Meranie mernej hmotnosti zŕn a nepravidelných telies (pyknometrická metóda).

9.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Meranie mechanických veličín.

10.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Meranie modulu pružnosti (meranie medye pevnosti rastlinných materiálov).

11.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Meranie vlastností látok. Metódy: hmotnostná spektrometria, elektrónová mikroskopia, spektrálna anylýza, TDR - time domain reflectometry, GPR - ground penetrating radar, NIR - near infrared spectroscopy, dopplerovská vibrometria, ...

12.  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Meranie Poissonovej konštanty vzduchu.

13.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Elektrické merania (meranie elektrickej vodivosti biologických materiálov využiteľné pri určovaní ich vlhkosti, stavu ich poškodenia, obsahu cukrov; elektronické meranie teploty). Zhodnotenie správnosti vypracovania protokolov. Zápočet.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: