Sylabus predmetu T15-0005-I - Seminár k diplomovej práci (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0005-I
Názov predmetu:
Seminár k diplomovej práci
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Dekanát TF (TF)
Odporúčaný semester:
automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - inžiniersky (povinný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinný), 2. semester
poľnohospodárska technika - inžiniersky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Cvičenia 13 hodín
Individuálna práca 13 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Konzultácie s vedúcim záverečnej práce.

 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov samostatne odborne pracovať, aplikovať základné vedecké metódy. Pri tejto činnosti študenti využívajú konzultácie, odporúčania a rady vedúceho záverečnej práce. Absolvent predmetu porozumie štruktúre záverečnej práce, dokáže stanoviť jasný cieľ a metodiku práce, porozumie obsluhe modernej meracej a vyhodnocovacej techniky.
Vzdelávacie výsledky: absolvent predmetu dokáže využiť získané poznatky pri vypracovávaní diplomovej práce.

 
Stručná osnova predmetu:
Pravidelné konzultácie s vedúcim záverečnej práce pri jej spracovaní, práca s odbornou a vedeckou literatúrou, normami, vypracovanie grafickej a tabuľkovej časti, štatistické vyhodnotenie výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra určená vedúcim záverečnej práce
Smernica o záverečných a habilitačných prácach 36/2013

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 721

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Rudolf Abrahám, PhD. (skúšajúci)
Ing. František Adamovský, PhD. (skúšajúci)
Ing. Juraj Baláži, PhD. (skúšajúci)
Ing. Milada Balková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Marián Bujna, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Čičo, CSc. (skúšajúci)
Ing. Róbert Drlička, PhD. (skúšajúci)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Peter Hlaváč, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (skúšajúci)
Ing. Tomáš Holota, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Martin Kotus, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ivan Kováč, PhD. (skúšajúci)
Ing. Koloman Krištof, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. (skúšajúci)
Ing. Miroslav Macák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Martin Olejár, PhD. (skúšajúci)
Ing. Stanislav Paulovič, PhD. (skúšajúci)
Ing. Miroslav Prístavka, PhD. (skúšajúci)
Ing. Tímea Szabóová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ladislav Tóth, PhD. (skúšajúci)
Ing. Juraj Tulík, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: