Sylabus predmetu T15-0005-I - Seminár k diplomovej práci (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Pravidelné konzultácie s vedúcim záverečnej práce pri jej spracovaní, práca s odbornou a vedeckou literatúrou, normami, vypracovanie grafickej a tabuľkovej časti, štatistické vyhodnotenie výsledkov.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: