Sylabus predmetu T15-0057-B - Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.1. týždeň (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Typy fyzikálnych vlastností potravín a potravinárskych materiálov, Hmotnostné vlastnosti - hmotnosť, hustota, objemová hmotnosť a pórovitosť, sypná hmotnosť a medzerovitosť, plošná hustota, dĺžková hustota,...
b.Cvičenie: Organizácia vyučovania, úvod do laboratórnych meraní, BOZP v laboratóriu, vyhodnotenie nameraných hodnôt.

2.2. týždeň (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: Zákonné meracie jednotky. SI sústava, vedľajšie jednotky. Premieňanie jednotiek. Forma písomného protokolu z laboratórnych meraní. Forma grafických závislostí.

3.3. týždeň (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Geometrické vlastnosti - rozmery potravín alebo ich častí, rozmery častíc sypkých potravín, granulometrické zloženie súboru, stredný ekvivalentný priemer častice, disperzné sústavy, merný povrch, stredný objem častice, veľkosť a distribúcia pórov. Voda v potravinách - vlastnosti vody, formy väzby vody na materiál.
b.Cvičenie: 2 - skupina - Molekulová stavba látok, tepelný pohyb, teplo a teplota, difúzia a jej uplatnenie v živých organizmoch, osmóza a osmotický tlak. Riešenie príkladov.
c.Cvičenie: 1 - skupina - Laboratórne cvičenie.

4.4. týždeň (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: 1 - skupina - Zákony platné pre ideálny plyn a reálne plyny. Biofyzika dýchania. Riešenie príkladov.
b.Cvičenie: 2 - skupina - Laboratórne cvičenie.

5.5. týždeň (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Voda v potravinách - relatívna vlhkosť, absolútna vlhkosť potravín, objemová vlhkosť, vodný potenciál, aktivita vody, absolútna a relatívna vlhkosť vzduchu, sorpčné vlastnosti potravinárskych materiálov, ...
b.Cvičenie: 2 - skupina - Povrchové napätie, kapilárne javy, základné zákony prúdenia kvapalín, voda a jej vlastnosti, riešenie príkladov.
c.Cvičenie: 1 - skupina - Laboratórne cvičenie.

6.6. týždeň (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: Reálne kvapaliny, Reynoldsovo číslo, písomná práca.

7.7. týždeň (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Tepelné vlastnosti potravín - tepelná kapacita, hmotnostná tepelná kapacita, Poissonova konštanta, entalpia, tepelné vlastnosti prislúchajúce skupenským zmenám, kryštalizačné teplá, spalné teplá, reakčné teplá, tepelná a teplotná vodivosť potravinárskych materiálov, koeficient prestupu tepla, koeficient teplotnej dĺžkovej a objemovej rozťažnosti,...
b.Cvičenie: 1 - skupina - Prúdenie kvapalín v rastlinných pletivách. Bioenergetika, termodynamika uzavretých a otvorených sústav, mechanizmy odovzdávania (vydávania) tepla organizmom: kondukcia, konvekcia, radiácia, a vyparovanie. Riešenie príkladov.
c.Cvičenie: 2 - skupina - Laboratórne cvičenie.

8.8. týždeň (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: 1 - skupina - Biomechanika, mechanické vlastnosti tkanív a pletív. Riešenie príkladov.
b.Cvičenie: 2 - skupina Laboratórne cvičenie.

9.9. týždeň (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Mechanické vlastnosti potravín - pevnosť, poddajnosť, pružnosť, tvárnosť, modul pružnosti, objemový modul pružnosti, mechanické napätia, absolútne deformácie, relatívne deformácie, medza úmernosti, medza pružnosti, medza pevnosti, medzné sily, tuhosť,...
b.Cvičenie: 2 - skupina - Elektrické pole, elektrický prúd, magnetické pole, striedavé prúdy. Biofyzika bunky, štruktúra a funkcia bunkovej membrány, mechanizmy transportu bunkovou membránou, pokojový membránový potenciál, akčný potenciál.
c.Cvičenie: 1 - skupina - Laboratórne cvičenie.

10.10. týždeň (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: 1. skupina - Základy ekologickej biofyziky, účinky zvukových a ultrazvukových polí, gravitačné pole a živé systémy, elektrické vlastnosti tkanív a pletív, vedenie elektrického prúdu tkanivami a pletivami, vplyv magnetických polí na živý organizmus.
b.Cvičenie: 2 skupina - Laboratórne cvičenie.

11.11. týždeň (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Reologické vlastnosti potravín - dynamická, kinematická a zdanlivá viskozita, tekutosť, tangenciálne napätie, medza tečenia, nepružné deformácie, stupeň pružnosti, relaxačný čas, penetrácia,...
b.Cvičenie: 2. skupina - Optika, fotometria, základy lúčovej optiky, základné optické prístroje.
c.Cvičenie: 1. skupina - Laboratórne cvičenie.

12.12. týždeň (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: Biologické účinky žiarenia (svetla, ultrafialového a infračerveného žiarenia) na živé organizmy. Písomná práca.

13.13. týždeň (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Elektrické vlastnosti potravín - odpor, rezistivita, vodivosť, konduktivita, impedancia, admitancia, permitivita, relatívna permitivita, tangens stratového uhla, využitie elektrických vlastností pri určovaní iných charakteristík potravín. Magnetické vlastnosti. Optické vlastnosti potravín - priehľadnosť, priesvitnosť, priezračnosť, relatívna svetelná priepustnosť, ...
b.Cvičenie: Oko ako optická sústava, šošovky. Zápočet.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 27. 01. 2020.

Typ výstupu: