Sylabus předmětu T15-0041-I - Elektrotechnické predpisy (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0041-I
Názov predmetu: Elektrotechnické predpisy
Stupeň štúdia: 2.
Garant: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 0 hodín
Cvičenia 39 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 0 hodín
individuálna práca 65 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov. Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na 72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie, dokáže riešiť, dokáže aplikovať poznatky, dokáže analyzovať a dokáže identifikovať princípy základných noriem a predpisov z oblasti elektrotechniky.
 
Stručná osnova predmetu:
Predpisy o bezpečnosti pri obsluhe a práci na elektrických zariadeniach. Predpisy pre ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím. Predpisy pre projektovanie elektrických zariadení. Kvalifikácia pracovníkov v elektrotechnike. Záväznosť predpisov. Medzinárodné a národné normy v elektrotechnike, vzájomné vzťahy. Certifikácia elektrických zariadení a výrobkov.Elektromagnetická kompatibilita
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Elektrotechnické normy STN
ISBN 80 - 7094 - 307 - 6
Kremničan, K. : Odborná spôsobilosť elektrotechnikov. Práca,Bratislava, 1997

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 201

ABCDEFX
8,5 %11,4 %23,9 %22,9 %30,8 %2,5 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Stanislav Paulovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: