Sylabus předmětu T15-0041-I - Elektrotechnické predpisy (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0041-I
Názov predmetu:
Elektrotechnické predpisy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
15 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné testy po 20 bodov. Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na 79%, na hodnotenie D najmenej na 72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie, dokáže riešiť, dokáže aplikovať poznatky, dokáže analyzovať a dokáže identifikovať princípy základných noriem a predpisov z oblasti elektrotechniky.
Stručná osnova predmetu:
Predpisy o bezpečnosti pri obsluhe a práci na elektrických zariadeniach. Predpisy pre ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím. Predpisy pre projektovanie elektrických zariadení. Kvalifikácia pracovníkov v elektrotechnike. Záväznosť predpisov. Medzinárodné a národné normy v elektrotechnike, vzájomné vzťahy. Certifikácia elektrických zariadení a výrobkov.Elektromagnetická kompatibilita
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Elektrotechnické normy STN
ISBN 80 - 7094 - 307 - 6
Kremničan, K. : Odborná spôsobilosť elektrotechnikov. Práca,Bratislava, 1997

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 205

A
B
C
D
E
FX
8,3 %
11,2 %23,9 %22,9 %31,7 %
2,0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Stanislav Paulovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: