Sylabus předmětu T15-0070-I - Progresívne metódy konštruovania (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: T15-0070-I
Názov predmetu:
Progresívne metódy konštruovania
Stupeň štúdia:
2.
Garant: doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Katedra konštruovania strojov (TF)
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 0 hodín
Cvičenia 39 hodín
semestrálna práca 6 hodín
individuálna práca 72 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa ucelené poznatky o systémoch vhodných pre automatizáciu rutinných inžinierskych prác. Pozornosť je upriamená najmä na efektívne využívanie CA... technológii.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam automatizácie inžinierskych prác. Možnosti a predpoklady pre automatizáciu inžinierskych prác. Systémy pre 2-D konštruovanie - tvorba technickej dokumentácie. Systémy pre podporu dimenzovania. Systémy pre 3-D konštruovanie - tvorba trojrozmerných modelov. Integrované CAD/CAM systémy. Textové a grafické editory a ich uplatnenie v inžinierskej praxi. Technické databázy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GADUŠ, J. -- SEDLÁR, P. Počítačom podporované konštruovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 149 s. ISBN 80-8069-703-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 124

A
B
C
D
E
FX
58,9 %
18,5 %
21,8 %
0 %
0,8 %
0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Dušan Páleš, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
16. 1. 2020


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 16. 01. 2020.

Typ výstupu: