Sylabus predmetu T15-0070-I - Progresívne metódy konštruovania (TF - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0070-I
Názov predmetu: Progresívne metódy konštruovania
Stupeň štúdia: 2.
Garant: doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinný), 1. semester
automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 0 hodín
Cvičenia 39 hodín
semestrálna práca 6 hodín
individuálna práca 72 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa ucelené poznatky o systémoch vhodných pre automatizáciu rutinných inžinierskych prác. Pozornosť je upriamená najmä na efektívne využívanie CA... technológii.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam automatizácie inžinierskych prác. Možnosti a predpoklady pre automatizáciu inžinierskych prác. Systémy pre 2-D konštruovanie - tvorba technickej dokumentácie. Systémy pre podporu dimenzovania. Systémy pre 3-D konštruovanie - tvorba trojrozmerných modelov. Integrované CAD/CAM systémy. Textové a grafické editory a ich uplatnenie v inžinierskej praxi. Technické databázy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gaduš, J. - Sedlár, P.: Počítačom podporované konštruovanie, 1. vydanie, Vydavateľstvo SPU, Nitra 2006
Medvecký, S. a kol.:Konštruovanie so systémom Pro/ENGINEER. ŽU, Žilina, 1997
Utz, J. - Cox, W.-R.: INSIDE Pro/Engineer, OnWord Press USA, 1995
Woyand, H.-B.: Produktentwicklung mit CATIA V5, J. Schlembach Verlag Wilburgstetten, 2004

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 83

ABCDEFX
51,8 %16,9 %30,1 %0 %1,2 %0 %
Vyučujúci : doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Dušan Páleš, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 8. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 08. 10. 2019.

Typ výstupu: