Sylabus předmětu Z15-0150-B - Kresba (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0150-B
Názov predmetu: Kresba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
5
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: priebežné hodnotenie úloh podľa zadania
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj kresliarskych zručností a schopnosti v rámci kognitívno-výtvarného procesu zameraného na kresliarsky správne zobrazovanie videnej trojrozmernej skutočnosti na dvojrozmernú kresliarsku plochu za využitia základných výtvarných prvkov, prostriedkov a postupov. Zdokonaľovanie vnímania videnej skutočnosti a jej tvorivého spracovania.
Stručná osnova predmetu:
Rozvoj kresliarskych zručností s dôrazom na uplatnenie princípov, pravidiel a zásad rôznych techník architektonickej kresby využiteľných v záhradnej a krajinnej tvorbe. Pravidlá a princípy farebného kresliarskeho zobrazovania (farebné ceruzky, fixky, tuš...). Správne zobrazovanie predmetov (tvar, veľkosť, mierka, proporcie...) s využitím rôznych spôsobov grafického vyjadrenia ich objemnosti (tieňovanie, rôzne druhy šrafáže...). Kresba ľudskej postavy podľa skutočnosti(rôzne statické pózy, postava v pohybe). Priestorové zobrazenie formou rýchlych skíc (pohľady, výhľady...). Rukopis.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Barrington Barber, Základy kresby - zátiší a objekty, Praktický a inspirativní kurz, SVOJTKA and Co., ISBN 80-7352-246-2, 2005
Kol. autorov: Kurz kreslania pre každého. Svojtka Co., s. r. o., 2005, Bratislava, 255 s. ISBN 80-969336-2-0
Teissig. K.: Techniky kresby. Adventinum Nakladatelství, s.r.o., 1995, Praha, 191s. ISBN 80-85277-49-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 97

ABC
D
E
FX
27,8 %
35,1 %
27,8 %
8,2 %
1,1 %
0 %
Vyučujúci : Mgr. art. Soňa Bellérová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
Ing. Martina Verešová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: