Sylabus předmětu Z15-0153-B - Kurz umeleckých zručností (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0153-B
Názov predmetu: Kurz umeleckých zručností
Stupeň štúdia:
1.
Garant:
Mgr. art. Soňa Bellérová
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Exkurzie, terénne cvičenia 26 hodín
individuálna práca 26 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (2 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Maľba, alebo Kresba krajinného segmentu, urbanizovaného priestoru, alebo výtvarného diela a monumentu.
Odovzdanie a hodnotenie domácich zadaní.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent na letnej škole zrealizuje Maľbu, alebo Kresbu krajinného segmentu, urbanizovaného priestoru, alebo výtvarného diela a monumentu.
 
Stručná osnova predmetu:
Zdokonaľovanie sa v rozvoji individuálneho výtvarného prejavu, osobnej zručnosti a umeleckého sebavyjadrenia. Modelovanie z hliny, moduritu, práca s drevom, zoznámenie sa s menej používanými maliarskymi, grafickými a inými výtvarnými technikami. Hľadanie a aplikácia vlastného umeleckého rukopisu, techniky pri realistickom, štylizovanom a abstraktnom zobrazovaní. Obsahové zameranie predmetu sa riadi výberom frekventantov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Pijoan,J.: Dejiny umenia I.-IX. Bratislava IKAR, 2000. ISBN 80-71118-628-7

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 81

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : Mgr. art. Soňa Bellérová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: