Sylabus predmetu Z15-0088-I - Poľné cesty (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Charakteristika poľnohospodárskej dopravy. Sieť poľných ciest. Rozdelenie poľných ciest podľa významu a intenzity dopravy.

2.
2 (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Kategórie poľných ciest. Cestné názvoslovie. Zadanie mapových podkladov riešeného územia.

3.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Návrhové parametre poľných ciest. Smerové prvky trasy cesty. Návrh trasy cestnej komunikácie pomocou riadiacej čiary.

4.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Výpočet smerového vedia trasy cestnej komunikácie - smerového polygónu (os komunikácie, smerové oblúky, medzipriamky). Šírkové usporiadanie cestnej komunikácie. Rozšírenie jazdného pruhu v smerovom oblúku. Konštrukcia podrobnej situácie (1:1 000).

5.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Konštrukcia pozdĺžneho profilu podľa smerového vedenia trasy cestnej komunikácie (M 1:1 000/100).

6.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Výškové návrhové prvky poľných ciest. Zásady návrhu nivelety. Pozdĺžny sklon nivelety. Výškové oblúky. Návrh a výpočet výškového polygónu. Značky pre podĺžny profil. Kompletizácia pozdĺžneho profilu (M 1:1 000/100).

7.  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Vozovka. Priečny a dostredný sklon vozovky. Výsledný sklon. Zmena priečneho sklonu vozovky pri prechode z priamky do oblúka. Krajnice. Konštrukcia vozovky a jej návrh. Konštrukcia priečnych rezov (M 1:100/100).

8.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Svahy zemného telesa. Odvodnenie telesa cesty: pozdĺžne odvodnenie, priečne odvodnenie. Konštrukcia priečnych rezov (M 1:100/100).

9.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Cestné objekty. Križovatky. Bezpečnostné zariadenia na poľných cestách. Značky pre vzorový priečny rez. Konštrukcia vzorového priečneho rezu (M 1:50).

10.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Značky pre podrobnú situáciu. Kompletizácia podrobnej situácie navrhovanej poľnej cesty (M 1:1 000).

11.  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Stanovenie kubatúr zemných prác navrhovanej cestnej komunikácie (hmotová tabuľka). Priečna a pozdĺžna doprava zemných prác. Konštrukcia hmotnice (M 1:2 000)

12.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Kompletizácia projektu. Technická správa. Projektová dokumentácia.

13.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Odovzdanie projektu a zápočet.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: