Sylabus predmetu Z15-0088-I - Poľné cesty (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0088-I
Názov predmetu: Poľné cesty
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Vypracovaný semestrálny projekt

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať nadobudnuté poznatky z danej problematiky pri tvorbe projektovej dokumentácie poľných ciest v projektoch pozemkových úprav.
Stručná osnova predmetu:
Dopravný systém ako dôležitá súčasť projektu pozemkových úprav, kritéria návrhu cestnej siete, požiadavky na cestnú sieť, hlavné zásady pre voľbu trasy, rozdelenie poľných ciest a ich základné charakteristiky, technické a konštrukčné parametre poľných ciest (smerové a výškové riešenie, konštrukcia vozoviek, pozdĺžne a priečne odvodnenie, cestné objekty).
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
ČSN 73 6109: Projektování polních cest. 2013.
Látečka, M. - Muchová, Z. 2005. Pozemkové úpravy a cesty. Nitra : SPU v Nitre, 2005. 198 s. ISBN 80-8069-561.
Muchová, Z. – Antal, J. 2013. Pozemkové úpravy. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 338 s. ISBN 978-80-552-1130-5.
Muchová, Z. – Vanek, J. a kol. 2009. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 397 s. ISBN 978-8-552-0267-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 102

ABCDEFX
30,4 %43,1 %10,8 %3,9 %11,8 %0 %
Vyučujúci : Ing. Ľubomír Konc, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Ing. Ľubomír Konc, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: