Sylabus předmětu Z15-0176-B - Základy kresby (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0176-B
Názov predmetu: Základy kresby
Stupeň štúdia: 1.
Garant: Mgr. art. Soňa Bellérová
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 1. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Cvičenia 52 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 12 hodín
semestrálna práca 40 hodín
individuálna práca 26 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (2 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné hodnotenie úloh podľa zadania
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Rozvoj kresliarskych zručností a schopnosti v rámci kognitívno-výtvarného procesu zameraného na kresliarsky správne zobrazovanie videnej trojrozmernej skutočnosti na dvojrozmernú kresliarsku plochu za využitia základných výtvarných prvkov, prostriedkov a postupov. Zdokonaľovanie vnímania videnej skutočnosti a jej tvorivého spracovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Prehĺbenie kresliarskych zručností s dôrazom na uplatnenie princípov, pravidiel a zásad rôznych techník architektonickej kresby využiteľných v záhradnej a krajinnej architektúre. Zásady, pravidlá a princípy farebného kresliarskeho zobrazovania (farebné ceruzky, fixky,tuš, ... ). Správne zachytenie zobrazovaných predmetov (tvar, veľkosť, mierka, proporcie,..) s využitím rôznych spôsobov grafického vyjadrenia ich objemnosti (tieňovanie, rôzne druhy šrafáže,...). Kresba ľudskej postavy podľa skutočnosti(rôzne statické pózy, postava v pohybe). Priestorové zobrazenie formou rýchlych skíc (pohľady, výhľady,..). Rukopis.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Barrington Barber, Základy kresby - zátiší a objekty, Praktický a inspirativní kurz, SVOJTKA and Co., ISBN 80-7352-246-2, 2005
Kol. autorov: Kurz kreslania pre každého. Svojtka Co., s. r. o., 2005, Bratislava, 255 s. ISBN 80-969336-2-0
Teissig. K.: Techniky kresby. Adventinum Nakladatelství, s.r.o., 1995, Praha, 191s. ISBN 80-85277-49-2

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 73

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Mgr. art. Soňa Bellérová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: