Sylabus předmětu Z15-0176-B - Základy kresby (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0176-B
Názov predmetu: Základy kresby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
2
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné hodnotenie úloh podľa zadania
Výsledky vzdelávania:
Rozvoj kresliarskych zručností a schopnosti v rámci kognitívno-výtvarného procesu zameraného na kresliarsky správne zobrazovanie videnej trojrozmernej skutočnosti na dvojrozmernú kresliarsku plochu za využitia základných výtvarných prvkov, prostriedkov a postupov. Zdokonaľovanie vnímania videnej skutočnosti a jej tvorivého spracovania.
Stručná osnova predmetu:
Prehĺbenie kresliarskych zručností s dôrazom na uplatnenie princípov, pravidiel a zásad rôznych techník architektonickej kresby využiteľných v záhradnej a krajinnej architektúre. Zásady, pravidlá a princípy farebného kresliarskeho zobrazovania (farebné ceruzky, fixky,tuš, ... ). Správne zachytenie zobrazovaných predmetov (tvar, veľkosť, mierka, proporcie,..) s využitím rôznych spôsobov grafického vyjadrenia ich objemnosti (tieňovanie, rôzne druhy šrafáže,...). Kresba ľudskej postavy podľa skutočnosti(rôzne statické pózy, postava v pohybe). Priestorové zobrazenie formou rýchlych skíc (pohľady, výhľady,..). Rukopis.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Barrington Barber, Základy kresby - zátiší a objekty, Praktický a inspirativní kurz, SVOJTKA and Co., ISBN 80-7352-246-2, 2005
Kol. autorov: Kurz kreslania pre každého. Svojtka Co., s. r. o., 2005, Bratislava, 255 s. ISBN 80-969336-2-0
Teissig. K.: Techniky kresby. Adventinum Nakladatelství, s.r.o., 1995, Praha, 191s. ISBN 80-85277-49-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 104

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. art. Soňa Bellérová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
Mgr. art. Soňa Bellérová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: