Sylabus předmětu Z15-0178-I - Základy urbanizmu a obnova krajiny (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: Z15-0178-I
Názov predmetu:
Základy urbanizmu a obnova krajiny
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Odporúčaný semester: regionálny rozvoj a politiky EÚ - inžiniersky (povinný), 5. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 1 hodín
Cvičenia 2 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 0 hodín
individuálna práca 0 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomný test
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s podmienkami vzniku ľudských sídiel, zo základnými otázkami urbanizmu, urbanistických štruktúr a procesmi urbanizácie, s ich vplyvom na životné prostredie a vysvetliť potrebu obnovy krajiny a vidieckých sídiel. Vysvetliť význam územného plánovania a nástrojov, ktoré vývoj sídiel ovplyvňujú.
 
Stručná osnova predmetu:
Vznik a vývoj ľudských sídiel v historickom priereze, štruktúry osídlenia, vplyv urbanizmu a urbanizácie na tvorbu krajiny, územné plánovanie a územnoplánovacia dokumentácia, otázky ochrany životného prostredia, ochrana prírody a krajiny, podiel územného systému ekologickej stability v územnom plánovaní a urbanizme. Vznik a štruktúra mesta, vidieckeho sídla. Nástroje územného plánovania a ich význam. Proces tvorby územného plánu sídla. Program obnovy dediny.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- HEINISCHOVÁ, M. Urbanizmus a územné plánovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 178 s. ISBN 978-80-552-0307-2.

Odporúčaná:
Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších zmien.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 126

A
B
C
D
E
FX
34,1 %
19,8 %
25,4 %
12,7 %
6,3 %
1,7 %
Vyučujúci :
Ing. Miroslav Čibik (cvičiaci)
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. (prednášajúci)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: