Sylabus předmětu Z15-0178-I - Základy urbanizmu a obnova krajiny (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Vznik a vývoj ľudských sídiel v historickom priereze, štruktúry osídlenia, vplyv urbanizmu a urbanizácie na tvorbu krajiny, územné plánovanie a územnoplánovacia dokumentácia, otázky ochrany životného prostredia, ochrana prírody a krajiny, podiel územného systému ekologickej stability v územnom plánovaní a urbanizme. Vznik a štruktúra mesta, vidieckeho sídla. Nástroje územného plánovania a ich význam. Proces tvorby územného plánu sídla. Program obnovy dediny.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: