Sylabus předmětu Z15-0119-I - Integrovaný a ekologický systém v zeleninárskej výrobe (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0119-I
Názov predmetu:
Integrovaný a ekologický systém v zeleninárskej výrobe
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Katedra zeleninárstva (FZKI)
Odporúčaný semester: záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 8 hodín
individuálna práca 44 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
záverečná skúška

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom teoretické a praktické poznatky z integrovaného a ekologického systému v zeleninárskej výrobe. Absolvent predmetu porozumie základným rozdielom medzi konvenčným a alternatívnymi systémami v zeleninárstve, dokáže aplikovať získané vedomosti v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Integrovaný systém pestovania zeleniny. Ekologický systém pestovania zeleniny. Súčasná situácia v integrovanom a v ekologickom pestovaní zeleniny na Slovensku a v EÚ. Legislatíva a kontrolný systém. Ochrana rastlín proti chorobám a škodcom, agrotechnika pestovania, striedanie plodín, výživa a hnojenie s ohľadom na životné prostredie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LACKO BARTOŠOVÁ, M. -- CAGÁŇ, Ľ. -- ČUBOŇ, J. -- KOVÁČ, K. -- KOVÁČIK, P. -- MACÁK, M. -- MOUDRÝ, J. -- SABO, P. Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 575 s. ISBN 80-8069-556-3.
KOVÁČ, K. -- MACÁK, M. Ekologické pestovanie rastlín. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. 160 s. Ochrana biodiverzity ;. ISBN 978-80-8069-921-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 128

A
B
C
D
EFX
10,2 %38,3 %30,5 %
14,8 %
6,2 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: