Sylabus předmětu Z15-0119-I - Integrovaný a ekologický systém v zeleninárskej výrobe (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Úvod do štúdia predmetu. Zhodnotenie situácie v zeleninárstve SR. Zadanie seminárnych prác. (dotácia 0/2)
2.Systémy pestovania poľnohospodárskych plodín (konvenčný, integrovaný, ekologický, permakultúrne pestovateľské systémy, princípy biodynamického poľnohospodárstva). (dotácia 0/2)
3.
Súčasná situácia a perspektívy integrovaného pestovania na Slovensku. Zásady integrovaného pestovania zeleniny. Požiadavky na kvalitu zeleniny z pohľadu národnej legislatívy a legislatívy EÚ. (dotácia 0/2)
4.Súčasná situácia a perspektívy ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. Zásady ekologického pestovania zeleniny. Požiadavky na kvalitu produkcie, kontrolný systém v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, certifikácia produktov. Označovanie biopotravín u nás a vo svete (ochranné známky). EKOTREND Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva. (dotácia 0/2)
5.Význam striedania plodín v systéme integrovaného a ekologického pestovania zeleniny. (dotácia 0/2)
6.
Regulácia zaburinenosti pôdy a porastov pestovaných v systéme integrovaného a ekologického pestovania zeleniny. (dotácia 0/2)
7.Spracovanie pôdy, hnojenie a výživa pôdy, zavlažovanie v systéme integrovaného a ekologického pestovania zeleniny. (dotácia 0/2)
8.
Výberová prednáška – Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© v integrovanom a ekologickom systéme pestovania zeleniny (dotácia 0/2)
9.
Ochrana proti chorobám a škodcom v integrovanom a ekologickom systéme pestovania zeleniny. (dotácia 0/2)
10.Význam biodiverzity na ekofarme. Biologické metódy ochrany rastlín. (dotácia 0/2)
11.
Terénne cvičenie – návšteva vybraných ekologických fariem v SR. (dotácia 0/4)
12.
Zápočet. (dotácia 0/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: