Course syllabus Z15-0122-B - Množiteľské technológie v zelenin. a v kvetinár. (FZKI - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0122-B
Názov predmetu:
Množiteľské technológie v zelenin. a v kvetinár.
Stupeň štúdia:
1.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 13 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 10 hodín
individuálna práca 55 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: test

Skúška: písomná forma
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať základné znalosti množenia záhradníckych plodín. Oboznámiť sa s novými technológiami pri výrobe osív zelenín a kvetov a zároveň pripraviť absolventov na prácu v legislatívno-právnej oblasti pri výrobe a predaji osív. Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky v záhradníckej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Organizácia semenárstva v SR. Legislatívno-právne úpravy v oblasti semenárstva v SR. Podmienky pre dovoz a vývoz osiva, medzinárodné semenárske organizácie. Biológia kvitnutia a opeľovacie pomery zelenín a kvetín. Metódy šľachtenia zelenín a kvetín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KÓŇA, J. -- HILLOVÁ, D. -- ANDREJIOVÁ, A. -- JAKÁBOVÁ, A. -- MAJDEKOVÁ, H. -- SEDLÁK, M. Množiteľské technológie v zeleninárstve a kvetinárstve. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 122 s. ISBN 978-80-552-1097-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 167

A
B
C
D
E
FX
4,8 %
6,0 %
13,2 %
25,1 %41,3 %9,6 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: