Course syllabus Z15-0122-B - Množiteľské technológie v zelenin. a v kvetinár. (FZKI - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0122-B
Názov predmetu: Množiteľské technológie v zelenin. a v kvetinár.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: test

Skúška: písomná forma
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať základné znalosti množenia záhradníckych plodín. Oboznámiť sa s novými technológiami pri výrobe osív zelenín a kvetov a zároveň pripraviť absolventov na prácu v legislatívno-právnej oblasti pri výrobe a predaji osív. Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky v záhradníckej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Organizácia semenárstva v SR. Legislatívno-právne úpravy v oblasti semenárstva v SR. Podmienky pre dovoz a vývoz osiva, medzinárodné semenárske organizácie. Biológia kvitnutia a opeľovacie pomery zelenín a kvetín. Metódy šľachtenia zelenín a kvetín.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KÓŇA, J. -- HILLOVÁ, D. -- ANDREJIOVÁ, A. -- JAKÁBOVÁ, A. -- MAJDEKOVÁ, H. -- SEDLÁK, M. Množiteľské technológie v zeleninárstve a kvetinárstve. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 122 s. ISBN 978-80-552-1097-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 167

A
B
C
DEFX
4,2 %6,0 %12,6 %25,1 %
41,3 %
10,8 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: