Sylabus předmětu Z15-0191-I - Seminár k diplomovej práci 2 (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0191-I
Názov predmetu:
Seminár k diplomovej práci 2
Stupeň štúdia: 2.
Garant: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 4. semester
biotechnika parkových a krajinných úprav - inžiniersky (povinný), 4. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
záhradná a krajinná architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Hodiny cvičení: 26
Individuálna práca: 26
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí metodiku písania diplomovej práce, získa znalosti o možnostiach prezentácie výsledkov práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Postupnosť krokov spojených s vypracovaním diplomovej práce - základná štruktúra, osobitné požiadavky. Príprava textu. Príprava dokumentačného materiálu. Citovanie a zoznam bibliografických odkazov. Formálna stránka prípravy a úpravy práce. Formy prezentácie v rámci obhajoby diplomovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Katuščák, D. 2007. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2007.
Rataj, Rybanska a kol. : Metodika písania záverečných prác, SPU : Nitra, aktuálne vydanie

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 193

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Elena Aydin, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. (skúšajúci)
Ing. Anna Báreková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (skúšajúci)
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Čimo, PhD. (skúšajúci)
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Roman Flóriš, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jakub Fuska, PhD. (skúšajúci)
Ing. Marcel Golian, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (skúšajúci)
Ing. Denisa Halajová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jozef Halva, PhD. (skúšajúci)
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Horák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. (skúšajúci)
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (skúšajúci)
Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ján Kollár, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ľubomír Konc, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ivana Mezeyová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP (skúšajúci)
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Marcel Raček, PhD. (skúšajúci)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (skúšajúci)
Ing. Viera Šajbidorová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Karol Šinka, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Andrej Tárník, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Tóth, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martina Verešová, PhD. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
26. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 26. 02. 2019.

Typ výstupu: