Sylabus predmetu Z15-0179-B - Zelené siete v urbanizovanom prostredí (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
Teoretické východiská pre tvorbu zelenej infraštruktúry, väzba na smernice, programy a projekty európskeho a národného významu. (dotácia 2/1)
 
a.
Prednáška: Teória tvorby zelenej infraštruktúry v sídlach a krajine. Európske smernice a dokumenty zamerané na stratégiu rozvoja a udržania biodiverzity ako aj kultúrnej diverzity v urbanizovanom prostredí a krajine. Smernica EU o zelenej infraštruktúre. Hlavný obsah, ciele a stratégia pre ich dosiahnutie. Priemet svetových a EU dokumentov do národných projektov, iniciatív a smerníc s dôrazom na Európsky dohovor o krajine (EDOK) a Udržateľný rozvoj sídiel.
b.
Cvičenie: Vecná a bližšia informácia o dokumentoch európskeho aj národného charakteru v kontexte zelenej infraštruktúry sídiel a krajiny.

2.
Spoločenské pozadie a politika v kontexte programu zelenej infraštruktúry. (dotácia 2/1)
 
a.
Prednáška: Sociálne, politické, ekologické, environmentálne, ekonomické, kultúrno- estetické a demografické aspekty rozvoja a tvorby zelenej infraštruktúry.
b.
Cvičenie: Prehľad relevantnej národnej legislatívy týkajúcej sa priamo aj nepriamo otázok zelenej infraštruktúry a biodiverzity. Príklady jednotlivých aspektov a súvisiacich dopadov rozvoja zelenej infraštruktúry.

3.Urbanistické štruktúry a zelená infraštruktúra. (dotácia 2/1)
 
a.
Prednáška: Vývoj sídelných štruktúr s dôrazom na vývoj prvkov zelenej infraštruktúry. Sídelná vegetácia a mestských štruktúr a mestských štátov v období staroveku podľa typov kultúr. Stredoveké mestské štruktúry a ich druhy a kategórie vegetačných štruktúr s akcentom na formálne záhrady a parky, typy verejných priestranstiev a formy ich parkových úprav. Priemyselná revolúcia a verejné parky, záhradné a pásové mestá, prírodne krajinárske parky a ich prienik do vegetačných štruktúr sídiel. Súčasné a novodobé prístupy k tvorbe vegetačných štruktúr sídiel mestského a vidieckeho typu, obsahová odlišnosť a podobnosť.
b.
Cvičenie: Charakteristika a popis hlavných prvkov vegetačných štruktúr na území mestských sídiel podľa historickej stratifikácie, geografickej polohy a typu kultúr.

4.Environmentálne znaky a premeny urbanizovaného prostredia ako východiskový dôvod pre koncepciu tvorby zelenej infraštruktúry sídiel. (dotácia 2/1)
 
a.Prednáška: Územný a demografický rozvoj sídiel v kontexte vzniku a narastania environmentálnych problémov v historickom vývoji až po súčasnosť.Hlavné zdroje environmentálnej záťaže sídiel od manufaktúrnej cez priemyselnú až po súčasnú technologicky progresívnu výrobu, doprava a energetické zdroje ako médiá záťaže. Urbánna klíma a urbánne pôdy, voda v sídlach, ich premeny a charakteristické kvalitatívne znaky. Toky hmôt a energií, metabolizmus mesta, produkty a odpady a ich priemet do kvality sídelného prostredia.
b.Cvičenie: Zadanie pre inventarizáciu environmentálnych problémov vybraného mestského sídla na Slovensku. Popis problémov a územný- mapový priemet stresových faktorov v štruktúre sídla.

5.
Ekologické problémy sídiel, vývoj fauny a flóry ako odraz vývoja podmienok prostredia. (dotácia 2/1)
 
a.Prednáška: Podmieňujúce faktory a kritériá formovania urbánnej flóry. Prirodzené sukcesné procesy a vzájomný prienik druhov rastlín a živočíchov. Antropogénne a kultúrne druhy rastlín a živočíchov, proces obohacovania a diverzifikácie, možnosti a príčiny samovoľného úniku a invázneho chovania v reprodukčnom a osídľovacom procese.
b.
Cvičenie: Pokračovanie v spracovávaní územného priemetu stresových faktorov a záťaže vybraného mestského sídla.

6.Biodiverzita a synantropizácia, premeny a formovanie urbánnej flóry a fauny. (dotácia 2/1)
 
a.Prednáška: Prirodzená a kultúrna biodiverzita na území mesta. Synantropizácia flóry ako odraz antropogénnej činnosti na území mesta. Typy biotopov, príčiny a cesty ich formovania. Druhy a úroveň negatívnych dopadov a poškodzovania flóry a fauny v sídlach.Bioindikácia ako nástroj hodnotenia kvality prostredia mesta.
b.
Cvičene: Pokračovanie v inventarizácii a mapovaní znakov a prvkov zelenej infraštruktúry modelového sídla. Územný priemet najvýznamnejších biotopov podľa kategórií.

7.
Klasifikácia prvkov zelenej infraštruktúry, urbánna vegetácia. (dotácia 2/1)
 
a.
Prednáška: Klasifikácia urbánnej vegetácie podľa pôvodu, stupňa premeny, antopogénnej intervencie, utilitárnej hodnoty a foriem využívania. Prirodzené, poloprirodzené a kultúrne formy vegetácie. Vegetácia ako mestotvorný prvok a dominantná súčasť zelenej infraštruktúry.
b.
Cvičenie: Pokračovanie v inventarizácii a mapovaní urbánnej vegetácie v modelovom sídle, resp. jeho zóny podľa diferenčných fyto- sociologických a kompozične-priestorových kritérií.

8.
Voda v sídlach ako súčasť zelenej infraštruktúry a podmienok rozvoja biodiverzity. (dotácia 2/1)
 
a.
Prednáška: Kategorizácia vodných plôch a vodných tokov v sídelnom prostredí. Voda ako médium formovania, tvorby a udržovania biotopov plošného a líniového charakteru. Voda ako ekonomický a utilitárny zdroj. Voda ako priestor a objekt rekreácie, oddychu, športu a dopravy. Voda ako mestotvorný a kompozične-estetický element.Voda ako médium udržiavania hygieny a čistoty.Zmeny klímy, aridizácia a potenciál racionálneho využívania vody v sídlach. Povodne ako súčasný epizodický jav globálnych a lokálnych zmien klímy, dopad na sídlo, možnosti ochrany a integrovaného manažmentu prietokov a zadržiavania. v urbánnej štruktúre sídla. Voda ako súčasť zelenej (modrej) infraštruktúry.
b.
Cvičenie: Územný priemet inventarizácie a grafická interpretácia vodných prvkov do mapy riešeného modelového sídla, resp. jeho zóny.

9.
Ekosystémové služby zelenej infraštruktúry v sídlach. (dotácia 2/1)
 
a.
Prednáška: Kategorizácia, definovanie a kvantifikácia principiálnych služieb vegetačných prvkov a zložiek zelenej infraštruktúry v sídelnom prostredí. Produkčné, podporné, regulačné a informačné (kultúrne)služby prvkov zelenej infraštruktúry.
b.
Cvičenia: Identifikácia hlavných foriem služieb prvkov zelenej infraštruktúry na území riešeného modelového mesta. Mapový priemet prvkov a ich služieb v priestorovom vyjadrení.

10.
Štandardy minimálnej vybavenosti prvkov zelenej infraštruktúry v sídlach. (dotácia 2/1)
 
a.
Prednáška: Vývoj tvorby regulatív a štandardov vegetačných formácií na území sídelného útvaru mestského a vidieckeho typu. Poznatky, skúsenosti a prístupy zo zahraničia. Vývojové trendy a dobové dokumenty na území SR, resp. ČSFR vo väzbe na územno-plánovacie procesy, platné smernice a zákony. Aktuálne štandardy minimálnej vybavenosti z roku 2010, vo vzťahu k budovaniu sietí zelenej infraštruktúry a vegetačných formácií na území sídiel a v prepojení do kontaktných zón mesta s rekreačným využívaním podľa diferenčných kritérií.
b.
Cvičenia:Praktická aplikácia štandardov minimálnej vybavenosti prvkami zelenej infraštruktúry na príklade riešeného modelového sídla.

11.Plánovacie dokumenty a metodické ako nástroje tvorby zelenej infraštruktúry na území mestského a vidieckeho sídla. (dotácia 2/1)
 
a.
Prednáška: Zásadný obsah, prístupy a cesty k riešeniu zelených štruktúr mestského a vidieckeho sídla cestou Územného plánu, Krajinného plánu, ÚSES, teórie a metodiky NEKONET, Green-ways, Green-nets, EIA.
b.Cvičenie: Bližšie predstavenie plánovacích dokumentov, ich účinnosť, dostupnosť, inštitucionálna, profesná a občianska participácia na tvorivom a schvaľovacom procese.

12.Plánovacie dokumenty a metodické ako nástroje tvorby zelenej infraštruktúry vo vidieckom krajinnom priestore na úrovni katastra, mikroregiónu , prípadne vyššieho územného celku. (dotácia 2/1)
 
a.
Prednáška: Zásadný obsah, prístupy a cesty k riešeniu zelených infraštruktúr vidieckeho krajinného priestoru, rôznej plošnej veľkosti a politicko-správneho členenia. Možnosti a zásady riešenia v rámci Územného plánu, Krajinného plánu, ÚSES, teórie a metodiky NEKONET, Green-ways, Green-nets, EIA, PPU, NATURA 2000, CORINE-Biotop a pod.
b.
Cvičenie: Bližšie predstavenie plánovacích dokumentov,koncepcií a prístupov, ich účinnosť, dostupnosť, inštitucionálna, profesná a občianska participácia na tvorivom a schvaľovacom procese.

13.Nové prístupy a cesty tvorby a ochrany prvkov zelenej infraštruktúry v sídlach a krajine. (dotácia 2/1)
 
a.
Prednáška: Nové trendy a prístupy v ochrane a tvorbe prvkov zelenej infraštruktúry v urbanizovanej a poľnohospodárskej krajine v nadväznosti na Európsky dohovor o krajine (EDOK), novelu Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, Zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj pripravovaného Zákona o krajine pre podmienky SR.
b.Cvičenie: Doplnenie prvkov zelenej infraštruktúry do mapy riešeného modelového mesta podľa novelizovaných zásad, princípov a triediacich kritérií. Uzavretie kompletnej výstupovej mapy riešeného modelového sídle, resp. krajinného segmentu. Reálny výstup z cvičení-Projektová štúdia v textovej a grafickej forme spracovania.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: