Course syllabus Z15-0130-B - Zeleninárstvo (FZKI - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0130-B
Názov predmetu:
Zeleninárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: test

Skúška: ústna forma.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je naučiť študenta pestovať jednotlivé druhy zelenín v poľných podmienkach malovýroby i veľkovýroby na Slovensku. Osvojiť si základnú agrotechniku, pestovateľské systémy zeleninových druhov určených na priamy konzum, skladovanie a spracovanie.Absolvent predmetu dokáže získané poznatky aplikovať do praxe.
Stručná osnova predmetu:
Súčasný stav a perspektívy rozvoja zeleninárstva na Slovensku. Prírodné, ekologické podmienky pestovania zeleniny. Technologické systémy pestovania poľnej zeleniny, vrátane predpestovania priesad jej niektorých druhov a odrôd pre skoré jarné, letné a jesenné pestovanie. Osevné postupy vo vzťahu na malovýrobu a veľkovýrobný (farmársky) spôsob pestovania. Pestovanie zeleniny novými technológiami, ďalej využitím mulčovacích a nakrývacích materiálov pri pestovaní poľnej zeleniny. Triedenie zeleninových produktov podľa požiadaviek trhu a do tried kvality s možnosťou ovplyvnenia konzumnej fytomasy zelenín s využitím biologických zvláštností pestovaných zeleninových druhov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
UHER, A. -- KÓŇA, J. -- VALŠÍKOVÁ, M. -- ANDREJIOVÁ, A. Zeleninárstvo: poľné pestovanie. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 212 s. ISBN 978-80-552-0199-3.
ANDREJIOVÁ, A. -- ŠLOSÁR, M. Návody na cvičenia zo zeleninárstva. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 124 s. ISBN 978-80-552-1330-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 150

A
B
C
D
E
FX
10,7 %
14,7 %
24,0 %
12,7 %
36,7 %
1,2 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: