Sylabus predmetu PHD_M063_N - Počítačom podporovaná inžinierska činnosť (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Základné princípy metódy konečných prvkov. Matematické základy optimalizačných metód. Cieľová funkcia, premenné, okrajové podmienky. Zostavenie výpočtového modelu. Voľba vhodných prvkov pre výpočtový model, definovanie zaťažení a uložení. Grafická a numerická interpretácia výsledkov. Možnosti využívania profesionálnych CAD/CAE systémov. Význam progresívnych metód konštruovania pri zabezpečovaní efektívnosti výroby strojov a zariadení.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: