Sylabus předmětu Z15-0137-B - Ateliér záhradnej tvorby (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0137-B
Názov predmetu:
Ateliér záhradnej tvorby
Stupeň štúdia:
1.
Garant:
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 7. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/4 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 13 hodín
Cvičenia 52 hodín
Individuálna práca 143 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (8 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Vypracovanie projektu sadovníckych úprav rodinnej záhrady - úspešné hodnotenie na priebežných kontrolách a verejnej obhajobe projektu.
Skúška: Posúdenie spracovania grafickej časti projektu sadovníckych úprav rodinnej záhrady, projektová dokumentácia a poster.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne vedomosti z priestorovo-kompozičných a fytoekologických predpokladov pre tvorbu rodinných záhrad. Študent vypracuje dokumentáciu sadovníckych úprav rodinnej záhrady v stupni projektu.
 
Stručná osnova predmetu:
Praktické oboznámenie sa s jednotlivými stupňami projektovej dokumentácie pre stupeň stavebné povolenie. Predmet syntetizuje poznatky kompozície, výtvarných zásad a princípov znalosti používania rastlinného i stavebného materiálu. Na základe teoretických poznatkov študenti navrhujú konkrétne riešenia úpravy rodinných záhrad v realizačných mierkach (1:500, 1:200 a 1:100).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Brooks,J.: Veľká kniha malých záhrad. Príroda Bratislava, 1996, ISBN 80-07-00547-1, 224s.
Finka, M.: Architektonická kompozícia. Bratislava: FA-STU, 1994, 161s.
Otruba,I.: Záhradní architektonická tvorba, Brno, MZLU, 2000. 90s. ISBN 80-7157-461-9
Rózová,Z.,Halajová,D.:Parková tvorba, Nitra,VES,SPU,2002.131s. ISBN 80-8069-130-7
Zábojník,J., Bacigálová,J.:Ateliérová tvorba I,II.:Stavba a okolie. Bratislava, SVŠT,1991.ISBN 80-227-0339-7
Zimmerman,A.: Construction landscape, materials, techniques, structural components, Germany 2009, Birkhauser ISBN 978-7643-8600-9, 533p.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 135

A
B
C
DEFX
27,4 %23,7 %28,9 %12,6 %
7,4 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Denisa Halajová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: