Sylabus predmetu Z15-0137-B - Ateliér záhradnej tvorby (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
Oboznámenie študentov s predmetom, s rozsahom práce. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Tvorba rodinných záhrad - súčasné trendy
b.
Cvičenie: oboznámenie študentov s predmetom, s rozsahom práce, zadanie práce - záhrada pri rodinnom dome podľa vlastného výberu, stanovenie podmienok k zápočtu

2.Analýzy súčasného stavu riešeného územia (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška : obsah, potreba a možnosti využitia analýz riešeného územia pred samotným navrhovaním dizajnu rodinnej záhrady
b.
Cvičenie: riešenie širších vzťahov (väzba na okolie, inžinierske siete, väzba na inú dokumentáciu a iné limity územia apod.), spôsob spracovanie výkresov "1.Siršie vzťahy", "2.Súčasný stav",

3.
Inventarizácia a sadovnícke hodnotenie drevín (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Inventarizácia drevín pre potreby tvorby rodinných záhrad, oboznámenie s legislatívou v súvislosti s výrubom drevín na súkromných pozemkoch
b.Cvičenie: Výkres súčasného stavu zelene - inventarizácia drevín, priebežná kontrola stavu rozpracovania prác študentov

4.
Kompozícia rodinnej záhrady (dotácia 2/2)
 
a.
Prednáška : vysvetlenie zásad kompozičného riešenia priestoru rodinnej záhrady, ukážka prác z praxe zamerané na kompozíci
b.
Cvičenie: návrh kompozičného riešenia záhrady - skicovanie návrhov rodinnej záhrady (hmotovo priestorové riešenie), priebežná kontrola stavu prác študentov
c.
Cvičenie: dokončenie inventarizácie, návrh kompozičného riešenia - dôraz kladenú na tému, hlavnú myšlienku, princípy priestorovej kompozície, súlad s krajinným prostredím apod.

5.
Tvorba návrhu druhového zloženia rastlín (dotácia 2/2)
 
a.Cvičenie 1: tvorba návrhu druhového zloženia riešenia rodinnej záhrady - podklad pre vysadzovací plán.
b.
Cvičenie 2: tvorba vysadzovacích plánov.

6.
Prezentácia výstupov návrhovej časti projektu sadovníckych úprav rodinnej záhrady. (dotácia 5/2)
 
a.
Prednáška: tvorba rodinných záhrad - pohľad z praxe
b.
Cvičenie: prezentácia prác študentov

7.
Tvorba výkazu výmer a prepočet k navrhovanému riešeniu, grafika (dotácia 1/2)
 
a.
Prednáška: adjustáž, počítačové spracovanie, tvorba posterov, modelov apod.
b.
Cvičenie: tvorba výkazu výmer a prepočet k navrhovanému riešeniu

8.
Tvorba výstupov projektu (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: tvorba výstupov projektov, posterov

9.
Verejná obhajoba projektov (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Verejná obhajoba projektov rodinných záhrad pred komisiou, udeľovanie zápočtov

10.
Verejná obhajoba projektov (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Verejná obhajoba projektov rodinných záhrad pred komisiou, udeľovanie zápočtov

11.
Verejná obhajoba projektov (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Verejná obhajoba projektov rodinných záhrad pred komisiou, udeľovanie zápočtov


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: