Sylabus předmětu P15-0151-B - Autentifikácia pokrmov a nápojov (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
P15-0151-B
Názov predmetu: Autentifikácia pokrmov a nápojov
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant: doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Odporúčaný semester: potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinný), 6. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

A
B
CDE
FX
0 %
0 %
10,0 %
20,0 %
60,0 %
10,0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Alica Bobková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
30. 8. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 30. 08. 2019.

Typ výstupu: