Course syllabus P15-0151-B - Autentifikácia pokrmov a nápojov (FBP - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: P15-0151-B
Názov predmetu:
Autentifikácia pokrmov a nápojov
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant:
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
potraviny a technológie v gastronómii - bakalársky (povinný), 6. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

ABCDE
FX
0 %
0 %
10,0 %
20,0 %
60,0 %
10,0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Alica Bobková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
30. 8. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 30. 08. 2019.

Type of output: