Sylabus predmetu Z15-0201-B - Úvod do štúdia (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: Z15-0201-B
Názov predmetu:
Úvod do štúdia
Stupeň štúdia:
1.
Garant: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 1. semester
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
záhradníctvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
prednášky 13 hodín
individuálna práca 13 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie o štúdiu, ktoré pomôžu študentom prijatým na štúdium ľahšie sa adaptovať na vysokoškolský systém štúdia a využívať možnosti, ktoré SPU poskytuje svojim študentom.
 
Stručná osnova predmetu:
Informácie o systéme štúdia na univerzite a vlastnej fakulte, o možnostiach štúdia v zahraničí, vedeckej činnosti, knižničných službách, počítačovej sieti a záujmovej činnosti v oblasti kultúry a športu, aktuálne otázky protidrogovej a enviromentálnej výchovy, biologickej bezpečnosti, morálky a kultúry správania vysokoškolského študenta, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilná ochrana.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Repiský, J. a kol.: Úvod do vysokoškolského štúdia, VES SPU, Nitra

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. (prednášajúci)
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Andrej Tárník, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Mgr. Mária Urbanová (prednášajúci)
Ing. Martina Verešová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
1. 7. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 07. 2019.

Typ výstupu: