Sylabus predmetu A15-0005-B - Odborná prax Bc. (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0005-B
Názov predmetu: Odborná prax Bc.
Stupeň štúdia: 1.
Garant: Ing. Eva Demjanová, PhD.
Garantujúce pracovisko: Dekanát FAPZ (FAPZ)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Individuálna práca 60 hodín (práca v teréne, v laboratóriu)
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet za absolvovanie odbornej praxe v stanovenom rozsahu.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom odbornej praxe na bakalárskom stupni štúdia je získanie praktických znalostí v študijnom odbore, overenie získaných teoretických vedomostí v praxi, vytvorenie predstavy o činnosti podnikateľského subjektu , zoznámenie sa s organizáciou práce a riadením poľnohospodárskeho podniku. Prax sa realizuje na farmách SPU v Nitre. Študent dokáže riešiť jemu zadané praktické úlohy, študent dokáže aplikovať poznatky z teoretických predmetov.
 
Stručná osnova predmetu:
Študenti sa bezprostredne zúčastňujú výrobného procesu v rastlinnej a živočíšnej výrobe na farmách SPU v Nitre: farma Oponice, farma Kolíňany a farma Žirany, v areály školy napr. v Botanickej záhrade, v Jazdiarni, na experimentálnej farme Katedry špeciálnej zootechniky, vo viváriu príp. v laboratóriách univerzity.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 396

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Eva Demjanová, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 23. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 23. 10. 2019.

Typ výstupu: