Sylabus předmětu Z15-0007-I - Seminár k diplomovej práci (FZKI - LS 2017/2018)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
Z15-0007-I
Názov predmetu:
Seminár k diplomovej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
2
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí metodiku písania diplomovej práce, získa znalosti o možnostiach prezentácie výsledkov práce.
Stručná osnova predmetu:
Postupnosť krokov spojených s vypracovaním diplomovej práce - základná štruktúra, osobitné požiadavky. Príprava textu. Príprava dokumentačného materiálu. Citovanie a zoznam bibliografických odkazov. Formálna stránka prípravy a úpravy práce. Formy prezentácie v rámci obhajoby diplomovej práce.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Katuščák, D. 2007. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2007.
Rataj, Rybanska a kol. : Metodika písania záverečných prác, SPU : Nitra, aktuálne vydanie

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 308

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
1. 12. 2016
Schválil:
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 01. 12. 2016.

Typ výstupu: