Sylabus predmetu Z15-0067-I - Závlahy (FZKI - ZS 2017/2018)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0067-I
Názov predmetu:
Závlahy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
krajinné inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: vypracovanie semestrálneho projektu, kontrola a obhájenie projektu.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Uviesť študentov do problematiky závlah a získať poznatky týkajúce sa návrhu závlahových zariadení.
Absolvent predmetu rozumie problematike závlah a ich návrhu.
Stručná osnova predmetu:
Účel a význam závlah pre poľnohospodársku výrobu. Vývoj a rozšírenie závlah, dejiny zavlažovania, súčasný rozvoj. Vzťah medzi pôdou, vodou, rastlinou a atmosférou. Suchosť kraja, príčiny a hodnotenie. Potreba závlahovej vody, jej stanovenie rôznymi metódami. Straty závlahovej vody. Vlastnosti závlahovej vody. Vplyv závlah na pôdu. Zdroje závlahovej vody, jej odber, rozvod a prívod. Spôsoby zavlažovania, druhy závlah. Technické riešenie závlah a ich uplatnenie. Využitie závlah pre špeciálne účely, automatizácia závlah.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REHÁK, Š. -- BÁREK, V. -- JURÍK, Ľ. -- ČISTÝ, M. -- IGAZ, D. -- ADAM, Š. -- LAPIN, M. -- SKALOVÁ, J. -- ALENA, J. -- FEKETE, V. -- ŠÚTOR, J. -- JOBBÁGY, J. Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 640 s. ISBN 978-80-224-1429-6.
JOBBÁGY, J. -- KRIŠTOF, K. -- BÁREK, V. Meliorácie v poľnohospodárstve: vlastnosti pôdy, odvodňovanie a zavlažovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 253 s. ISBN 978-80-552-1676-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 210

A
B
C
DEFX
15,7 %
16,2 %
23,3 %
23,8 %
20,0 %
1,0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Jakub Fuska, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 16. 2. 2018
Schválil:
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 16. 02. 2018.

Typ výstupu: