Sylabus predmetu 621E302 - Ekonomika poľnohospodárstva (FEM - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
621E302
Názov predmetu: Ekonomika poľnohospodárstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 10 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje poznatky o pôdohospodárskom rezorte o podmienkach transformačného procesu, hodnotí výrobné zdroje ich ekonomické rejavy, objaňuje katewgórie ekonomických vzťahov, makroekonomické nástroje agrárnej politiky a základy ekonomiky RV a ŽV.
Stručná osnova predmetu:
Pôdohospodársky rezort v ekonomike Slovenska. Sociálno-ekonomický vývoj nášho poľnoospodárstva.Výrobné podmienky v poľnohospodárstve. Ekonomická transformácia v agrokomplexe. Výrobné faktory v poľnohospodárskej výrobe. Naturálne a hodnotové výsledky poľn.výroby.Náklady v poľn. ako ekonomická kategória. Intenzita poľn.výroby. Produktivita práce v poľn. Rentabilita poľn.výroby. Ekonomika nástrojov agrárnej politiky. Základy ekonomiky hlavných odvetví RV a ŽV.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Zoborský,I.M.: Ekonomika požnohospodárstva. Nitra: SPU, 2002, 236 s. ISBN 80-8069-075-8 (skriptá)
Zoborský,I.M.: Ekonomika požnohospodárstva.Nitra:SPU, 2006, 319 s., ISBN 80-8069-758-2 (učebnica)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 6855

A
B
CD
E
FX
13,3 %
9,4 %
23,1 %
13,2 %38,4 %
2,6 %
Vyučujúci :
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Magdaléna Laurová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Viktor Porhajaš, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Dátum poslednej zmeny:
4. 9. 2017
Schválil:
Ing. Viktor Porhajaš, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 04. 09. 2017.

Typ výstupu: