Sylabus předmětu 314E416 - Ekonomika a politika EÚ (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: 314E416
Názov predmetu:
Ekonomika a politika EÚ
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 2
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
pisomny test
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť prehľad o histórii európskej integrácie, inštitúciách a rozhodovacích procesoch v EÚ a fungovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Stručná osnova predmetu:
Predmet opisuje históriu európskej integrácie, vznik a vývoj inštitúcií EÚ a ich úlohy v rozhodovacích procesoch. Analyzuje sa fungovanie Komisie, Rady EÚ, Parlamentu EÚ a iných relevantných inštitúcií.Pozornosť sa venuje ekonomickej integrácii, t.j. jednotnému trhu a ekonomickej a menovej únii. Zvláštny dôraz sa kladie na štúdium spoločnej poľnohospodárskej politiky. Analyzuje sa vývoj spoločnej poľnohospodárskej politiky, reformy a vplyv na jednotlivé skupiny obyvateľstva.Predmet zároveň poskytuje primerané poznatky z politickej ekonómie, ekonómie blahobytu a teórie ekonomickej integrácie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1.Ackrill, R. (2000), The Common Agricultural Policy. Sheffield Academic Press.
2.Nugent, N. (2003), The Government and Politics of the European Union, Basingstoke: Palgrave.
3.Pokrivčák, J. (2002), Poľnohospodárska politika pp. 129-158. In.: Marcincin A. (ed.): Hospodárska politika na Slovensku 2000-2001. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Bratislava

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3178

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: