Course syllabus Z15-0182-B - Kurz monitoringu zložiek ŽP (FZKI - LS 2018/2019)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0182-B
Názov predmetu: Kurz monitoringu zložiek ŽP
Stupeň štúdia: 1.
Garant:
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Odporúčaný semester:
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 0 hodín
Cvičenia 0 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 26 hodín
Semestrálna práca 10 hodín
Individuálna práca 16 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (3 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet - vypracovanie elaborátu s postupmi a výsledkami jednotlivých úloh
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Praktická výučba študentov špecifických a laboratórnych prác v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, hodnotenia kvality životného prostredia. Absolvent predmetu porozumie základným meraniam a nadobudne vedomosti pre praktické merania a určovania vybraných základných ukazovateľov kvality a kvantity vody, zloženia odpadu, kvality odpadu, zložiek ovzdušia.
 
Stručná osnova predmetu:
Praktické meranie a určovanie vybraných ukazovateľov kvality vody (pH, TDS, vodivosť, ortofosforečnany, dusičnany, zákal a pod.), zisťovanie hĺbky hladiny vody v studni alebo vo vrte, zisťovanie zloženia odpadu a kvality kompostu (pH, vlhkosť, spáliteľné látky), zisťovanie zložiek ovzdušia.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
14. 2. 2018


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 14. 02. 2018.

Type of output: